2% z dane pre OZ Školy Záhorie

Napísané: streda, 22. marec 2017

baner

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj v tomto roku môžete podporiť činnosť a skvalitnenie materiálno - technického vybavenia  Súkromnej základnej školy, Súkromnej obchodnej akadémie a Súkromnej strednej odbornej školy, ktoré pod spoločným názvom Školy Záhorie pôsobia v Plaveckom Štvrtku tým, že venujete 2 % z Vašej zaplatenej dane Občianskemu združeniu Školy Záhorie.

Ďakujeme všetkým, ktorí týmto spôsobom pomôžu.

Čítať ďalej...

Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia pre školský rok 2017/2018

Napísané: utorok, 21. marec 2017

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Plavecký Štvrtok 351 podľa § 65 ods. (1) a ods. (2) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 5 ods. (4) písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 23. 01. 2017 určuje kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka trojročného a štvorročného denného štúdia pre školský rok 2017/2018 nasledovne:

Čítať ďalej...

Plán prijímania žiakov na štúdium pre školský rok 2017/2018

Napísané: nedeľa, 19. marec 2017

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Plaveckom Štvrtku 351 v zmysle § 65 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre školský rok 2017/2018 prijme do tried prvého ročníka štvorročných študijných odborov a trojročných učebných odborov denného štúdia spolu 30 žiakov.
Z toho:

  • do štvorročného študijného odboru 6444 K čašník, servírka: 7 žiakov
  • do štvorročného študijného odboru 6445 K kuchár: 8 žiakov
  • do trojročného učebného odboru 6444 H čašník, servírka: 7 žiakov
  • do trojročného učebného odboru 6445 H kuchár: 8 žiakov


Štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole je bezplatné.

Využite možnosť študovať na jednej z dvoch stredných odborných škôl v okrese Malacky.