Formy štúdia

denná forma štúdia

  • určená pre žiakov deviateho ročníka základných škôl. Štúdium sa ukončuje vykonaním záverečnej, prípadne maturitnej skúšky - podľa zvoleného odboru štúdia

externá forma štúdia  

  • 3 ročné, prípadne  4 ročné štúdium určené - podľa zvoleného odboru štúdia, pre žiakov so základným vzdelaním
  • 2 ročné, určené pre žiakov, ktorí nadobudli stredné odborné vzdelanie alebo stredné vzdelanie (študenti majú nárok na konzultácie aj na následné preskúšanie).
  • 1 ročné pre uchádzačov s úplným stredným vzdelaním získaným v inom študijnom odbore

kombinované štúdium

  • strieda sa diaľkové štúdium s dennou formou štúdia

individuálna forma štúdia

  • možnosť individuálneho študijného plánu /zdravotné dôvody, vrcholový šport, iné dôvody/