Ciele školy

MOTTO: ÚLOHOU ŠKOLY JE ROZVÍJAŤ OSOBNOSŤ ZIAKA, VŠETKO OSTATNÉ JE IBA NÁSTROJOM NA DOSIAHNUTIE TOHTO CIEĽA


Cieľom školy je prostredníctvom kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy  poskytnúť žiakom prostriedky na rozvíjanie kľúčových kompetencií v takej miere, aby boli pripravení na život v dospelosti a aby mali základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast v budúcnosti. Kľúčové kompetencie, ktoré sú obsiahnuté v školskom vzdelávacom programe, sú zamerané predovšetkým na:

  • rozvoj spoločenskej komunikácie a sociálnej interakcie zameranej na budúci pracovný a spoločenský života ďalšie získavanie vedomostí, osvojovanie zručností, formovanie postojov a hodnotovej orientácie
  • aktívne sa zapojenie žiakov ako svojbytných osobností do života spoločnosti, rešpektujúcich etické hodnoty, schopných prevziať zodpovednosť za svoje konanie a schopných tímovej práce
  • spôsobilosť byť demokratickým občanom zvyšovaním spoločenskej úrovne, ktorá umožní žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom, aby boli schopní podieľať sa na práci v prospech spoločnosti
  • schopnosť identifikovať a tvorivo riešiť problémy v osobnom živote a povolaní
  • zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a schopnosť samostatnej podnikateľskej činnosti
  • efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií v pracovnom i mimopracovnom čase, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci

V súvislosti s tým sa bude škola usilovať, aby žiak nebol len objektom výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, ale aby sa sám podieľal na svojom vlastnom formovaní. Preto sa bude snažiť vytvárať atmosféru dôvery medzi žiakom a pedagógom, rešpektovať individuálne rozdiely medzi žiakmi, viesť ich k ochote spolupracovať a učiť ich učiť sa.K tomu bude využívať vyučovacie metódy založené na:

  • učení sa činnosťou
  • zážitkovom učení
  • prepojení výchovy a vzdelávania s praxou