6421 L - spoločné stravovanie

Študijný odbor spoločné stravovanie

Kód odboru:

6421 L

Dĺžka štúdia:

2 roky (denné štúdium)
2, 3 roky (externé štúdium)

Podmienky prijatia:

Úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore  spoločného stravovania

Úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený, po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie a podnikať ako živnostník.

Ďalšie možnosti štúdia:

Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie

Profil absolventa:
Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s riadením zariadení spoločného stravovania a ich racionalizáciou. Jeho absolvent má odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadení spoločného stravovania,  zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a je pripravený  na samostatnú podnikateľskú činnosť. Dokáže zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.