Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

logo-projekty

Súkromná obchodná akadémia v Plaveckom Štvrtku je zapojená do Národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancovrealizovaný prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie Metodicko-pedagogického centra v Bratislave.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

Aktivita 1
Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov rozvoja hodnotenia profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie a permanentnej inovácie.


Aktivita 2
Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.


Aktivita 3

Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy, pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.


Aktivita 4

Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania v oblastiach profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a na realizáciu programov inovatívnych metód výučby.