Rekvalifikačný kurz Svet práce

Kurz: Svet práce

Cieľová skupina:
Kurz je určený preuchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené a neukončené stredoškolské

Profil absolventa:
Absolvent kurzu nadobudne základné informácie o trhu práce a  získa orientáciu v službách zamestnanosti; nadobudne poznatky o tom, ako si aktívne hľadať zamestnanie a ako si ho udržať. Prakticky zvládne napísanie dokumentov potrebných k prijatiu do zamestnania; naučí sa, ako komunikovať pri prijímacom pohovore i na pracovisku, posúdiť možnosti svojho odborného rastu a samostatne si vypracovať  plán osobného rozvoja. 

Učebný plán:
1. Sociálno-psychologický výcvik
2. Trh práce
3. Ako sa uchádzať o zamestnanie
4. Ako si udržať zamestnanie  a byť úspešný

Rozsah kurzu: 60 hodín

Cena: 180,- EUR

Organizácia kurzu: denná, diaľková, prípadne podľa potrieb účastníkov.

Uplatnenie absolventov: Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce ako zamestnanci v rôznych profesiách. 

Ukončenie kurzu: Záverečná skúška, po úspešnom absolvovaní ktorej obdržia účastníci osvedčenie o absolvovaní kurzu.