6445 K - kuchár

Študijný odbor kuchár

Kód odboru: 6445 K
Dĺžka štúdia: 4 roky (denné štúdium)
Podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Výučný list
Uplatnenie absolventa: Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania kuchár, ktorí sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov  a  ostatných zariadení spoločného stravovania a na samostatné podnikanie
Ďalšie možnosti štúdia: Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na VŠ


Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do študijného odboru môžu byť prijatí žiaci s dobrým zdravotným  stavom, bez vážnejších chýb reči. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému,  vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.

Profil absolventa:
Absolvent má základné ekonomické a právne vedomosti  a poznatky o zásadách organizácie prevádzky spoločného stravovania,  poznatky o gastronomických pravidlách a zásadách zostavovania jedálnych a nápojových lístkov, poznatky o receptúrach a technologických postupoch bežných a náročných jedál, poznatky o  zásadách dietetiky, alternatívnych spôsoboch stravovania, poznatky o základoch techniky obsluhy, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické, protiepidemiologické a protipožiarne pravidlá v spoločnom stravovaní, má kultivované spoločenské správanie a schopnosť komunikovať s hosťom. Absolvent vie používať pracovné stroje, zariadenia a ostatný inventár,samostatne pripravovať pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa receptúr zo surovín i polotovarov, deliť a spracovávať mäso jatočných zvierat, zveriny, hydiny, rýb a morských živočíchov, uchovávať pokrmy, prijímať a registrovať objednávky jedál a nápojov a účtovať ich.