6444 K - čašník, servírka

Študijný odborčašník, servírka

Kód odboru: 6444 K
Dĺžka štúdia: 4 roky (denné štúdium)
Podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Zdravotná spôsobilosť uchádzača
Ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Výučný list
Uplatnenie absolventa: Absolvent je pripravený na výkon povolania čašník, servírka a  uplatní sa v službách ako zamestnanec reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania aj ako samostatne zárobkovo činná osoba
Ďalšie možnosti štúdia: Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uchádzať o štúdium v pomaturitnom štúdiu a na VŠ


Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do študijného odboru môžu byť prijatí žiaci s dobrým zdravotným  stavom, bez vážnejších chýb reči. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému,  vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.

Profil absolventa: 
Absolvent má základné ekonomické a právne vedomosti a poznatky o organizácii práce vo výrobnom, odbytovom a ubytovacom stredisku, poznatky o zariadeniach a vybavení odbytových stredísk, vedomosti o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o hygienických, protiepidemiologických a protipožiarnych pravidlách v spoločnom stravovaní, poznatky o potravinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácii a predaji, poznatky o charakteristike a technologických postupoch bežných  a pracovne   náročných jedál teplej a studenej kuchyne, ako aj  teplých a studených múčnikov, teplých a studených nápojov, gastronomické pravidlá a zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov. Vie prijímať a registrovať objednávky, podávať informácie o jedlách  a nápojoch, pracovať s registračnou pokladnicou, inkasovať, robiť vyúčtovanie, pracovať s výpočtovou technikou, prakticky používať zásady komunikácie a správania sa v kontakte s hosťom v jednom cudzom jazyku, pripravovať základné druhy miešaných nápojov, obsluhovať pri osobitných druhoch slávnostného stolovania, dokončovať pokrmy pred zrakom hosťa a organizovať prácu kolektívu.