6445 H - kuchár

Učebný odbor kuchár

Kód odboru:

6445 H

Dĺžka štúdia:

3 roky (denné štúdium)

Podmienky prijatia:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Zdravotná spôsobilosť uchádzača

Ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o vzdelaní:

Vysvedčenie o záverečnej skúške;Výučný list

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na výkon povolania kuchár a uplatní sa ako zamestnanec reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania. Absolvent má kvalifikáciu na to, aby mohol  po nadobudnutí potrebnej praxe  podnikať ako živnostník.

Ďalšie možnosti štúdia:

Nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou

Zdravotné požiadavky na uchádzača:
Do učebného odboru môžu byť prijatí žiaci s dobrým zdravotným  stavom, bez vážnejších chýb reči. Nesmú trpieť poruchami pohybového systému,  vážnym poškodením chrbtice, vážnym poškodením horných a dolných končatín. Nesmú mať chronické a alergické ochorenia kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva, sprevádzané poruchami koordinácie a funkcie. Nesmú trpieť psychickými poruchami. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou skla, musia mať vyšetrenie na bacilonosičstvo v zmysle platných predpisov.

Profil absolventa:
Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má kultivované a spoločenské správanie,  vie odborne komunikovať so zákazníkom.